Általános Szerződési Feltételek

hatályos 2020. december. 16-től visszavonásig

 

 

 1. Általános adatok, elérhetőségek

Szolgáltató:                         POTZAK.ORG Zrt.

Székhely:                            1133 Budapest, Hegedűs Gy. utca 97. B. ép. VI. em. 2.

Cégjegyzékszám:               01-10-141091

Adószám:                           28838090-2-41

Bejegyző bíróság:              Fővárosi Törvényszék

Képviselő:                          Nagy Viktor Lajos vezérigazgató

E-mail:                               info@potzak.org

Weboldal:                           www.potzak.org

Bankszámlaszám:             11600006-00000000-98273216

 1. Fogalmak

ÁSZF:                    Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Szolgáltató:        A fent megjelölt cég, mely jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatást nyújtja.

Vásárló:               Az a természetes személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon regisztrál, illetve a Szolgáltatásokat igénybe veszi.

Honlap:               A Szolgáltató által, a Szolgáltatás nyújtása érdekében üzemeltett weboldal. www.potzak.org

Fogyasztó:          A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a Honlapon érhető el. Az oldalra történő regisztráció és a Szolgáltatás(ok) igénybevételének feltétele, hogy Vásárló az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt.

 

 1. Szerződéskötés

A Szolgáltatásra szerződést érvényesen 18. életévét betöltött természetes személy köthet, aki a Szolgáltatás igénybevétele során fogyasztónak minősül.

A portál használatára irányuló szerződés a Vásárlónak a Honlapon történő regisztrációja során, az ÁSZF megismerését követően, a „Regisztráció” gombra történő kattintással jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között. A Regisztráció véglegesítéséhez az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadás szükséges.

Szerződéskötés során Vásárlónak meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét, és az általa használni kívánt jelszavát.

A hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért a Vásárló felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Vásárló köteles jelszavát megváltoztatni Szolgáltató egyidejű értesítésével.

Vásárlónak lehetősége van a profiljában profilkép feltöltésére. Tilos bármilyen módon sértő, közerkölcsbe ütköző vagy egyébként illegális tevékenységet tartalmazó képet feltölteni. Szolgáltató jogosult az ilyen tartalom egyoldalú törlésére.

A Szolgáltatás megvásárlására irányuló szerződés a Honlapon elérhető Edzésprogram Vásárló általi megrendelésével jön létre.

 

 1. Szolgáltatás

Szolgáltató a Honlapon szétnyílt hasizom (rectus diastasis) problémával kapcsolatos alábbi szolgáltatásokat nyújtja. A Szolgáltatások nem minősülnek az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásnak. A Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő internetkapcsolat és számítástechnikai eszköz szükséges.

5.1. Állapotfelmérés

Vásárló az ingyenes Állapotfelmérés szolgáltatás keretében, a Holnapon elérhető videó és kérdéssor segítségével megállapíthatja, hogy érinti-e a szétnyílt hasizom probléma.

5.2. Edzésprogram

Az Edzésprogram a szétnyílt hasizom probléma javítására/megszüntetésére szolgáló digitális edzésprogram. Ennek keretében Vásárló több videóhoz, valamint az azokat követő kérdéssorhoz fér hozzá a vásárlást követően.

 

 1. Orvosi nyilatkozat, anyagok és felhasználás

Az állapotfelmérést és a gyakorlatokat Vásárló önként, saját felelősségére végzi. Kétség esetén a Vásárló köteles felhagyni a gyakorlatok végzésével, illetve köteles szakorvossal konzultálni a gyakorlatok végzését megelőzően.

Szolgáltató (sem annak alkalmazottja) nem nyújt orvosi tanácsokat, diagnózist, egészségügyi ellátást vagy gyógykezelést a Szolgáltatás keretében. Semmi ezen a honlapon vagy a gyakorlatokban nem értelmezhető orvosi tanácsadásként vagy ajánlásként.

A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett dokumentumok, információk és/vagy javaslatok (a továbbiakban együtt: Anyagok) kizárólag tájékoztató jellegűek, nem orvosi tanácsok és nem kezelési útmutatók, nem pótolják az orvosi javaslatokat. Az Anyagok a Szolgáltató saját és együttműködő partnere által végzett kutatásait és tapasztalatait tükrözik. Egyetlen Anyag sem tekinthető bármely betegség, orvosi probléma vagy egészségügyi állapot kezelésére vonatkozó javaslatnak. A műtéti vagy felírási protokollok jelentősen eltérhetnek országonként.

Az Anyagok nem helyettesítik az orvosi konzultációt, diagnózist és/vagy kezelést. Az Anyagok nem tekinthetők az orvosi ellátás alternatívájaként. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget bármilyen kárért, veszteségért, költségért, sérülésért vagy egyéb következményért, ami az Anyagokra támaszkodás miatt esetlegesen érheti Vásárlót vagy bármely harmadik személyt.

Vásárló bármilyen orvosi jellegű kérdése vagy kétsége esetén egészégügyi szolgáltatóhoz fordulhat.

A biztosított felhasználási engedély a Szolgáltatás és az Anyagok rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre vonatkozik; az engedély nem terjed ki különösen az Anyagok terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, kölcsönzésére, lízingelésére. Vásárló kizárólag a Szerződésben kifejezetten biztosított felhasználásokra szerez jogosultságot, így a Szolgáltatás keretében jogosult használni az Anyagokat; minden más jogot a Szolgáltató mint ezen jogok jogosultja kifejezetten fenntart. Vásárló nem jogosult a Szoftver vagy az Anyagok másolására (a kifejezetten engedélyezett eseteken túlmenően), visszafejtésére, a forráskód bármilyen visszanyerésére, a Szoftver vagy az Anyagok átdolgozására.

 

 1. Szolgáltatás díjai, díjfizetés

Az 5.1. pontban meghatározott Állapotfelmérés ingyenes.

Szolgáltató az 5.2. pontban meghatározott Edzésprogram díját minden esetben közzéteszi a Honlapon.

Vásárló az Edzésprogram díját közvetlen banki átutalással vagy PayPal útján térítheti meg. A fizetés akkor sikeres, ha az összeg a Szolgáltató valamely számláján jóváírásra kerül.

A szolgáltatási díj megfizetése a Szolgáltatás megrendelését követően azonnal esedékes.

 

 1. Felelősség

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás, valamint az Anyagok „as is”, illetve „as available” alapúak, így azokat csak saját felelősségére használhatja.

A ki nem zárható felelősség esetein kívül Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használatával összefüggésben felmerült károkért. Így a Szolgáltató az irányadó jog által megengedett mértékig nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatáshoz történő hozzáférésének esetleges megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért. Szolgáltató kifejezetten nem felel a Szolgáltatás során nyújtott tanácsok, valamint a Platformokon elérhető bármely információ felhasználásából és/vagy fel nem használásából származó vagyoni és/vagy nem vagyoni károkért.

Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) a Szolgáltatás maradéktalanul kielégíti az Ön speciális igényeit, a Honlap együttműködésre képes az Ön egyéb szoftvereivel (b) a Honlap, illetve a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szolgáltatás használatával létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) a Szolgáltatásban vagy a Honlapon esetleg jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.

Vásárló a Szolgáltatás során kapott információkat kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A Szolgáltatásnak nem célja vagy szándéka, hogy a személyes megjelenésen alapuló orvosi vizsgálatot vagy ápolási tanácsadást helyettesítse, kizárólag a Szolgáltatással nem hozható meg orvosi vagy egyéb egészségügyi szolgáltatást igénylő döntés. Amennyiben a Vásárlónak speciális kezelésre vagy tanácsadásra van szüksége, akkor megfelelő képzettségű és szakirányú orvossal kell konzultálnia, a Szolgáltatás a szakszerű orvosi kezelést vagy tanácsadást nem helyettesíti.

 

 1. Fogyasztói jogok

9.1. Elállási és felmondási jog

Vásárló az elállási jogát a Szolgáltatóhoz intézett erről szóló egyértelmű nyilatkozat útján – a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően – a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben, a szerződés megkötésétől számított 14 napig gyakorolhatja. Vásárló az elállását a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat igénybevételével is gyakorolhatja.

 

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontja alapján nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a teljesítést a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogát elveszíti.

A Vásárló azon cselekménye, hogy a regisztrációs folyamatot teljesíti és az Edzésprogram díját Szolgáltató részére megfizeti, és ezzel a Szolgáltatáshoz hozzáfér a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az a Szolgáltatás nyújtásának kifejezett, Vásárló előzetes beleegyezésével történő megkezdésének minősül.

9.2. Panaszkezelés

Amennyiben bármilyen panasz merül fel a Szolgáltatással kapcsolatban, elküldheti panaszát postai úton a Szolgáltató székhelyére vagy e-mailben az info@potzak.org címre.

A panasz kivizsgálását követően, a vizsgálat eredményéről 30 napon belül értesítésre kerül.

Amennyiben nincs megelégedve az eredménnyel, jogában áll a következő testülethez fordulni: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. II./310.

9.3. Kellékszavatosság, jótállás

9.3.1. Kellékszavatosság

Ezen feltételek alapján, Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért.

Kellékszavatossági igénye alapján Vásárló a választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kijavítást vagy kicserélést – a szolgáltatás tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.  A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

A szolgáltatásnak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jelen szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.3.2. Jótállás

Szolgáltató nem biztosít, továbbá jogszabály alapján sem köteles jótállást biztosítani.

 

 1. Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a Honlapon megjelenített összes tartalomnak, illetve a Szolgáltatás Holnapon keresztül történő nyújtása során elérhetővé tett bármilyen szerzői joggal védett műnek vagy egyéb szellemi tulajdonnak (ideértve többet között az összes videót, grafikát és más anyagot, az elrendezést, a weboldal felületének szerkezetét, a használt szoftvereket és egyéb megoldásokat, ötleteket és megvalósításokat). Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltatás védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására a kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult.

 

Minden védjegy (márkanév, logó stb.) a Szolgáltató tulajdonát képezik. Sem a regisztráció, sem a Honlap használata, sem az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít a Vásárló számára bármilyen jogot a Szolgáltató kereskedelmi nevének vagy védjegyeinek használatára vagy hasznosítására.

 

 1. A szerződés módosítása és megszüntetése

Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást holnapján közzéteszi. Vásárló elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után továbbhasználja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

A szerződés annak Vásárló vagy Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Vásárló nem tartja be a szerződés és felhasználási engedély feltételeit. A szerződés, illetve a felhasználási engedély megszűnésekor Vásárló köteles felhagyni a Szolgáltatás és az Anyagok használatával, és eltávolítani az Anyagok minden egyes példányát vagy azok bármely tárolt részét.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás kivezetéséről döntsön, annak nyújtásával bármikor felhagyjon, azt korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembevételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog irányadó és a szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik. A szerződéskötés nyelve magyar.

A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, illetve utóbb nem lesz hozzáférhető Vásárló által. Szolgáltató nem rendelkezik a működésére vonatkozó magatartási kódexszel.

A szerződés megkötése előtt, a hibásan megadott Vásárlói adatok kijavítását Szolgáltató a Honlapon, a regisztrációs felületen biztosítja.

Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.

Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.